Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Bernard Polok - sekretarz

Jest absolwentem Państwowej Wyższej Muzycznej w Katowicach, w klasie wiolonczeli Józefa Drohomireckiego.

Działalność artystyczną i dydaktyczną rozpoczął w roku 1957, bezpośrednio po ukończeniu Liceum Muzycznego w Katowicach. Został zatrudniony najpierw jako muzyk wiolonczelista, a od 1963r. na stanowisku koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej w Katowicach, którą to funkcję pełnił do roku 2005. Uczestniczył w tym czasie we wszystkich wydarzeniach artystycznych Filharmonii na prestiżowych estradach w kraju oraz niemal wszystkich krajach europejskich, w Japonii i na Tajwanie, wykonując odpowiedzialne partie solowe. Brał udział także w dziesiątkach nagrań płytowych orkiestry. Jako solista i kameralista występował w kraju i za granicą, na licznych festiwalach oraz w radiu i telewizji. Jest pierwszym wykonawcą wielu utworów wiolonczelowych kompozytorów polskich, m.in. J.W. Hawela i J. Świdra.

Od roku 1957 prowadzi działalność pedagogiczną w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia. W 1974 roku został pracownikiem Akademii Muzycznej w Katowicach. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1990 roku. 10 lat później został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Jego około trzydziestu absolwentów zajmuje odpowiedzialne stanowiska w zespołach krajowych, m.in. w Filharmonii Śląskiej i w NOSPR zagranicznych, w Anglii, Niemczech, Kanadzie i Szwecji, prowadząc też działalność pedagogiczną w szkolnictwie muzycznym wszystkich szczebli.

Przez wiele kadencji (1984-90 oraz 1996-2002) pełnił funkcję prorektora ds. naukowych i artystycznych, organizując w tym czasie wiele cykli koncertów dla publiczności miasta i regionu.

W latach 1990-2002 Bernard Polok był aktywnym członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. Jest autorem kilkudziesięciu recenzji w przewodach kwalifikacyjnych I i II stopnia, doktoratów, habilitacji oraz postępowań do tytułu profesora. Jest konsultantem szkolnictwa muzycznego I i II stopnia. Uczestniczy w pracach jury międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursów i przesłuchań wiolonczelistów. Prowadzi także warsztaty dla nauczycieli.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, przez kilka kadencji wchodził w skład Zarządu Głównego, a obecnie jest prezesem ZO SPAM w Katowicach.

Z początkiem 2006r. powierzono mu funkcję prezesa Zarządu Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga.